Accueil Ernstrade Bourse Actualite Stock
 
plus500

Exchanges: POLAND

CERSANIT S.A. to jedna z wiod?cych firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapita?em. Przedmiotem podstawowej dzia?alno?ci Grupy Cersanit jest produkcja i dystrybucja wyrobów wykorzystywanych do wyka?czania i wyposa?enia ?azienek (produktów ceramiki sanitarnej, p?ytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli ?azienkowych oraz innych artyku?ów oko?o ?azienkowych).
Od 1998 roku spó?ka notowana jest na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie. 
Dzia?alno?? Grupy Kapita?owej Cersanit prowadzona jest na rynku polskim oraz poza granicami kraju. G?ównym kierunkiem zagranicznej sprzeda?y s? rynki Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina) oraz kraje Unii Europejskiej (m. in. Litwa, ?otwa, Estonia, Czechy, S?owacja, W?gry, Rumunia, Bu?garia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania). Grupa Kapita?owa Cersanit prowadzi dzia?ania zmierzaj?ce do rozszerzenia dzia?alno?ci na rynkach zagranicznych.
Cele Grupy Cersanit to: budowa silnej organizacji gospodarczej o zasi?gu ogólnoeuropejskim, umo?liwiaj?cej zdobycie i utrzymanie pozycji lidera rynku kompleksowego wyposa?enia ?azienek i w konsekwencji zapewniaj?cej d?ugofalowy, stabilny wzrost warto?ci firmy i satysfakcji jej akcjonariuszy.

CERSANIT SA est l’une des entreprises de production avec un capital polonais leaders sur le marché européen. Le principal objet d’activité du Groupe Cersanit est la production et la distribution de produits utilisés pour la finition et l’équipement des salles de bain (de produits de céramique sanitaire, de carreaux céramiques, de cabines de douche, de baignoires et de receveurs acryliques, de meubles de salle de bain et d’autres articles de salle de bain).
Depuis 1998 la société est cotée à la Bourse des Papiers de Valeur à Varsovie. 
L’activité du Groupe de Capital Cersanit est menée sur le marché polonais et en dehors des frontières polonaises. Le principal objectif de la vente étrangère sont les marchés de l’Europe Orientale (Russie, Ukraine) et les pays de l’Union Européenne (entre autres Lituanie, Lettonie, Estonie, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Allemagne, France, Grande Bretagne, Irlande, Suède, Danemark). Le Groupe de Capital Cersanit mène des actions visant à élargir l’activité sur les marchés étrangers.
Les objectifs du Groupe Cersanit sont: la construction d’une organisation économique forte d’une portée européenne, permettant d’obtenir et de maintenir une position de leader sur le marché de l’équipement complexe des salles de bain et en conséquence assurant une croissance stable et à long terme de la valeur de l’entreprise et de la satisfaction de ses actionnaires.
 

http://www.cersanit.com.pl
ul. Zagnanska 27
PL-25-528 Kielce
Poland 
Tel: 48 41 363 17 65
 
 
 

 

Copyright  2011  Ernstrade.com